23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
LỊCH SỬ CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC – KỲ 5 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TẠI CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TẠI CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC

căn cứ lõm

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CĂN CỨ LÕM CÁCH MẠNG B1 HỒNG PHƯỚC VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở HỒNG PHƯỚC TỪ SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ ĐƯỢC KÝ KẾT ĐẾN TRƯỚC KHI QUÂN MỸ ĐỔ BỘ VÀO ĐÀ NẴNG (1954- 1965)

1. Mỹ – Diệm thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng” và yêu cầu cấp thiết về sự xây dựng căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước dưới ánh sáng Nghị quyết 15 của Đảng

Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh và lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết. Theo tinh thần của Hiệp định, đất nước ta phải tạm thời chia cắt làm hai miền. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc trở thành hậu phương lớn của cách mạng cả nước. Trong lúc đó, miền Nam còn phải nằm trong vòng kìm kẹp của đối phương. Nhân dân miền Nam còn phải tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân chủ

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X