Tăng cường bảo vệ, phát huy hiệu quả giá trị các bảo vật quốc gia

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký văn bản số 1498/BVHTTDL-DSVH, yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023.

bo Cuu dinh tai san The To Mieu Dai Noi Hue - Tăng cường bảo vệ, phát huy hiệu quả giá trị các bảo vật quốc giaVẻ đẹp trường tồn của bộ Cửu đỉnh tại sân Thế Tổ Miếu, Đại Nội Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN.

Theo nội dung văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, triển khai một số nhiệm vụ để thực hiện tốt việc bảo vệ, bảo quản và phát huy có hiệu quả giá trị của bảo vật quốc gia, đồng thời tiếp tục nhận diện và lựa chọn được những hiện vật có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học (theo các tiêu chí quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa).

Đề nghị các bên liên quan tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia. Đối với việc bảo vệ bảo vật quốc gia, các cơ quan chức năng, địa phương cần tổ chức xây dựng, hoàn thiện và kịp thời triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng bảo vật quốc gia. Đặc biệt cần có biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các bảo vật quốc gia.

Đối với bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân, các bên liên quan phải thường xuyên thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa cơ quan văn hóa với công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ; phân định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính.

Các đơn vị chức năng cần kịp thời, chủ động báo cáo, thông tin tới cơ quan chủ quản và cơ quan có liên quan khi xảy ra diễn biến trong thực tế, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các bảo vật.

Đối với bảo quản bảo vật quốc gia, các đơn vị chức năng, địa phương ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dụng dành cho kho bảo quản và khu vực trưng bày bảo vật quốc gia tại bảo tàng, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia tại di tích, để bảo đảm bảo vật quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt. Việc bảo quản bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học và tính pháp lý để trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt. Quá trình thực hiện bảo quản phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật bảo quản, đồng thời có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan, các chuyên gia về bảo quản (căn cứ theo loại hình, chất liệu, tình trạng của từng bảo vật quốc gia).

Để phát huy giá trị bảo vật quốc gia, các đơn vị chức năng, địa phương cần xây dựng, triển khai hiệu quả chương trình riêng với nội dung hấp dẫn, hình thức đa dạng, dễ phổ biến và tiếp cận để quảng bá giá trị tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Đặc biệt, các bên liên quan cần thực hiện báo cáo định kỳ về thực trạng công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị bảo vật quốc gia (kèm theo hình ảnh liên quan), gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Di sản văn hóa) trước ngày 31/8 hàng năm.

Văn bản đề nghị và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 12, năm 2023 cần được gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31/8/2023. Việc lập hồ sơ căn cứ theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, để xét chọn, lập hồ sơ hiện vật gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận bảo vật quốc gia.

Thanh Giang

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây