Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên được duy trì phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 6,03%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 424.430 tỷ đồng, tăng trên 6,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 15,4 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 27.063,6 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9.228 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, bằng 57,2% dự toán Chính phủ giao, bằng 47,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 109.000 tỷ đồng, tăng 1,79% so với 31/12/2023. Toàn tỉnh có 418 doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký là 3.897 tỷ đồng. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 10.176 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 148.200 tỷ đồng. Có 10 dự án FDI cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 482,8 triệu USD, 9 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 59,4 triệu USD; lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 219 dự án FDI còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đạt 11,25 tỷ USD. Các chính sách xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện ổn định đời sống người dân…

Thai Nguyen quyet tam hoan thanh cac chi tieu 2 min - Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải phápThái Nguyên tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2024.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 21/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2024, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 đã đề ra.

Trong đó nhấn mạnh: Tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thực hiện kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào kiểm tra việc “tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp”. Kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; giải quyết công việc chậm, muộn, yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thành phần hồ sơ trái quy định, tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2024, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của đơn vị, địa phương.

Giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả giải ngân của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư để xem xét trong việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Không đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có tiến độ giải ngân thấp.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/5/2024, Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công; bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình xây dựng. Chỉ thị số 28-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thai Nguyen quyet tam hoan thanh cac chi tieu 3 min - Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải phápThái Nguyên đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các dự án liên vùng.

Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, việc đầu tư xây dựng công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, việc tổ chức giao thông, sử dụng lòng đường, hè phố… góp phần tích cực vào công tác chỉnh trang, xây dựng các đô thị văn minh, hiện đại.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS). Tập trung hỗ trợ việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới huyện Phú Lương đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2024. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ năm 2024.

Việt Hoan

 

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây