Giới thiệu khái quát huyện Krông Nô

Giới thiệu khái quát huyện Krông Nô

Giới thiệu khái quát huyện Krông Nô

      Cuối thế kỷ XIX, Krông nô còn là một vùng đất sâu, hẻo lánh, dân cư thưa thớt của đồng bào M’nông. Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng nhanh chóng đưa quân lên Tây Nguyên, xây dựng đồn bốt và thiết lập bộ máy cai trị thực dân lên vùng đất này trong đó có vùng đất Krông Nô ngày nay.

      Sau năm 1975, huyện Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Lắk, gồm 4 xã: Đắk Mâm, Nam Ka, Nam Nung, Quảng Phú.

      Ngày 20-4-1978, thành lập xã Nam Đà.

      Ngày 17-1-1984, chia xã Nam Nung thành 2 xã lấy tên là xã Nam Nung và xã Đắk Rồ.

      Ngày 10-9-1986, chia xã Quảng Phú thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Phú và xã Đức Xuyên.

      Ngày 25-5-1992, chia xã Nam Ka thành 2 xã lấy tên là xã Nam Ka và Ea R’bin; thành lập xã Đắk Nang từ một phần các xã Quảng Phú, Đức Xuyên.

      Ngày 29-8-1994, thành lập xã Đắk Sôr trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Nam Đà.

      Ngày 18-11-1996, thành lập xã Buôn Choah trên cơ sở 5.250 ha diện tích tự nhiên và 2.450 nhân khẩu của xã Nam Đà.

      Ngày 27-7-1999, chuyển xã Đắk Mâm thành thị trấn Đắk Mâm.

      Ngày 29-8-2003, chia xã Nam Nung thành 2 xã: Nâm Nung và Nâm N’Đir.

      Từ đó, huyện Krông Nô có thị trấn Đắk Mâm và 11 xã: Buôn Choah, Đắk Nang, Đắk Rồ, Đắk Sôr, Đức Xuyên, Ea R’bin, Nam Đà, Nam Ka, Mâm N’Đir, Nâm Nung, Quảng Phú.

      Ngày 26-11-2003, tỉnh Đắk Nông được tái lập, huyện Krông Nô thuộc tỉnh Đắk Nông; đồng thời chuyển 2 xã Ea R’bin và Nam Ka về huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk quản lý.

      Ngày 6-6-2005, chia xã Đắk Rồ thành 2 xã: Tân Thành và Đắk Drô.

      Ngày 18-10-2007, thành lập xã Nam Xuân trên cơ sở điều chỉnh 2.394 ha diện tích tự nhiên và 6.687 nhân khẩu của xã Đắk Sôr; 619 ha diện tích tự nhiên của xã Nam Đà.

      Cuối năm 2010, huyện Krông Nô có thị trấn Đắk Mâm và 11 xã: Buôn Choah, Đắk Drô, Đắk Nang, Đắk Sôr, Đức Xuyên, Nam Đà, Mâm N’Đir, Nâm Nung, Nam Xuân, Quảng Phú, Tân Thành.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây