Nâng cao chất lượng tư vấn đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn một cách căn cơ, toàn diện; tư vấn, tham mưu hiệu quả, giúp Đảng, Nhà nước tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhằm thúc đẩy lĩnh vực văn học, nghệ thuật phát triển ngày càng phong phú, lành mạnh.

Nang cao chat luong min - Nâng cao chất lượng tư vấn đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuậtQuang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Chiều 22/1, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những nỗ lực đổi mới hoạt động, công tác của Hội đồng trong năm 2023.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2023, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của cả hệ thống chính trị, có nhiều đổi mới, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và trưởng thành, huy động đóng góp của các thành viên, tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tiêu biểu như tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ làm công tác tham mưu, quản lý văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ và lực lượng làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh năm 2024, Đảng sẽ tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ lớn trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như tổng kết 40 năm đổi mới đất nước; 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, trực tiếp góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Nang cao chat luong 2 min - Nâng cao chất lượng tư vấn đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuậtTrưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Với những nhiệm vụ quan trọng đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung phân tích thấu đáo hơn nữa những bất cập, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; từ đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2024, tạo đột phá trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn giúp Đảng, Nhà nước về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Tán thành với chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Hội đồng quan tâm, triển khai tốt một số nhiệm vụ như: tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư vấn giúp Đảng, Nhà nước những vấn đề thuộc lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; xây dựng, củng cố cơ chế phối hợp, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan để làm tốt công tác định hướng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; thúc đẩy hợp tác quốc tế trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tham gia có hiệu quả vào việc tổng kết 40 năm đổi mới đất nước…

Nang cao chat luong 3 min - Nâng cao chất lượng tư vấn đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn học, nghệ thuậtChủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Theo Báo cáo công tác của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tại buổi làm việc, Năm 2023, Hội đồng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn (có nhiều mặt hoàn thành xuất sắc) theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Thông qua các hoạt động phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, uy tín, vị thế, sức ảnh hưởng của Hội đồng tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Các đơn vị trực thuộc Văn phòng Hội đồng và Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Hội đồng đã thực hiện một khối lượng công việc gấp nhiều lần các năm trước, đạt chất lượng cao, sức lan tỏa lớn.

Việt Đức

 

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây