Cần Thơ: Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 05/2, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tập trung tổ chức thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch thành phố Cần Thơ đến năm 2030 là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục-đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ, văn hóa, thể thao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu kết nối vùng, liên vùng và liên vận quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở Châu Á, trở thành thành phố thông minh đáng sống của Việt Nam.

Chỉ thị UBND thành phố Cần Thơ cho biết nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu phát triển, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, phương án phát triển ngành, lĩnh vực, các dự án ưu tiên… đi vào thực tiễn hoạt động của từng ngành, từng cấp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quy hoạch thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023.

Theo đó, tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, tập trung quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố theo quy định. Khẩn trương tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Chủ động bám sát, đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực thực hiện hiệu quả các nội dung Quy hoạch thành phố; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình lập quy hoạch theo quy định, đảm bảo tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch; Cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung hợp phần tích hợp khẩn trương tổ chức thực hiện đến đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị mình, nhằm góp phần đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai và quản lý nội dung liên quan đến Quy hoạch thành phố và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn thành phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp về nội dung Quy hoạch thành phố, các quy định hiện hành trong công tác quy hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân khi triển khai thực hiện. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần “Chủ động, khẩn trương và chặt chẽ” tích cực tham gia, phối hợp và đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc báo cáo về quy hoạch khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên và các văn bản hướng dẫn theo quy định. Chủ trì, phối hợp tham mưu, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố và quy định của pháp luật để huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan: Tham mưu trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thành phố; tham mưu tổ chức thực hiện Quy hoạch thành phố gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch thành phố và tham mưu UBND thành phố kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh Quy hoạch thành phố theo quy định;

Phối hợp nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện Quy hoạch thành phố và xây dựng hệ thống dữ liệu đầu tư (bao gồm các thông tin cơ bản như: danh mục dự án kêu gọi đầu tư; tổng mức đầu tư dự kiến; hiện trạng và quy hoạch đất đai, xây dựng; số lượng hộ dân trong dự án…) phục vụ việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào thành phố;

Chủ động, phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tiếp tục chủ động theo dõi, rà soát các dự án, đề xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt các dự án mời gọi đầu tư và tham mưu tổ chức xúc tiến đầu tư theo quy định.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan: Khẩn trương tham mưu điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn theo Luật Quy hoạch. Tham mưu triển khai thực hiện phương án phát triển các khu xử lý chất thải, nghĩa trang. Triển khai quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị và phát triển khu vực nông thôn theo định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trên địa bàn thành phố được duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì thẩm định, hướng dẫn các địa phương rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch chung, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, gắn với đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án, đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 – 2030. Lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm về công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng; xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan: Tham mưu phân bổ và khoanh vùng đất đai bảo đảm việc bố trí sử dụng đất hợp lý trên cơ sở cân đối nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030. Rà soát, theo dõi việc triển khai các dự án bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 phân bổ cho thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định điều chỉnh, bổ sung (nếu có) của cấp có thẩm quyền. Tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện phù hợp với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất trong Quy hoạch thành phố để làm căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên; phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Quy hoạch thành phố…

Giao Chủ tịch UBND quận, huyện: Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện rà soát, đánh giá và có đề xuất phù hợp với định hướng phát triển của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch thành phố. Khẩn trương phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với các quy hoạch có liên quan trên địa bàn thành phố Cần Thơ…

Huỳnh Biển

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây