Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ 2

Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 2

Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ 2

kbhUntitled 1 min - Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 2

 

The Unknown/ Lo Sconosciuto/ Ẩn số

Tác giả: Kiều Bích Hậu (tiếng Anh)
Dịch giả: Laura Garavaglia (tiếng Ý)
Bùi Xuân (tiếng Việt)

 

11
Feel your time
Open your heart
For the love flying high
Open your mind
For the world coming inside
Feel the world
To be honest
Feel your time
To shine in mind.

 

Senti il tuo tempo
Apri il tuo cuore
All’amore che vola alto
Apri la tua mente
Al mondo interiore
Comprendi il mondo
Per essere onesto
Comprendi il tuo tempo
Perché la tua mente s’illumini.

 

Cảm nhận thời của bạn
Hãy mở rộng tấm lòng của bạn
Cho tình yêu bay cao
Hãy khai mở tâm trí của bạn
Cho thế giới đi vào nội tâm
Hãy nhận biết thế giới
Một cách thành thực
Hãy cảm nhận thời của bạn
Để trí tuệ tỏa sáng

 

12
Falling tears ever
Touch the Portuguese guitar
Taste the Fado songs
Immerse that rain of tears
Lay me down right here
Being an eternally waiting pier
for that brave Navigator
coming home
Thousands of years passing by here
But the greatest tide ever
But the most tears falling ever
Again and again, coming
inside me
without you.
(Faro, Portugal, April/2019)

 

Lacrime che cadono per sempre
Suona la chitarra Portoghese
Sii felice ascoltando il Fado
Immergiti in quella pioggia di lacrime
Mi stendo proprio qui
Come un molo eternamente in attesa
per quel Navigante coraggioso
che torna a casa
Migliaia di anni sono passati da qui
Ma la più grande marea della storia
Ma le tante lacrime che cadono da sempre
Ancora e ancora, entrano in me
senza di te.
(Faro, Portogallo, aprile / 2019)

 

Nước mắt tuôn rơi
Chạm vào Bồ Đào cầm
Thưởng thức những khúc hát Fado
Đắm chìm trong cơn mưa nước mắt
Hãy để em nằm đây
Như một bến đợi vĩnh cửu
cho người Hoa tiêu dũng cảm đó
trở về nhà
Hàng ngàn năm đã trôi qua nơi đây
Với biết bao đợt thủy triều lớn lao lên xuống
Với biết bao giọt nước mắt tuôn rơi
Lại một lần nữa, đến
trong em
khi không anh.
(Faro, Bồ Đào Nha, tháng 4/2019)

 

13
Incredible destiny
Show me your country
Show me the beauty of your heart
Show the incredible destiny
We have together made
in the heart of Hungary.
Incredibile destino
Mostrami il tuo paese
Mostrami la bellezza del tuo cuore
Mostra l’incredibile destino
Che abbiamo creato insieme
nel cuore d’Ungheria.

 

Định mệnh đáng kinh ngạc
Cho em xem đất nước của anh
Cho em cảm nhận vẻ đẹp của trái tim anh
Cho chúng ta định mệnh đáng kinh ngạc
Điều mà chúng ta cùng nhau tạo nên
Nơi trái tim của Hungary

 

14
Flying thoughts
The fresh thought from my mind
Blooming as golden camomile
The sad thought
Bringing age and waking me up in the night
The brilliant thought
Flying as the free, twinkling stars
Lighting up my live stories
The eternal thought of you
Breeding my soul as a fine poem
Greeting my heart in a new rhythm
Loving you so dearly
You are all the thoughts in me
Creating my timeless destiny

 

Pensieri che volano
Il pensiero nuovo
Che sboccia dalla mia mente
come camomilla dorata
Il pensiero triste
Che porta l’età e mi sveglia nella notte
Il pensiero acuto
Che vola come le stelle libere e scintillanti
Che illumina la mia vita
L’eterno pensiero di te
Che mi nutre l’anima come una bella poesia
Che dà al mio cuore un ritmo nuovo
Che ti ama con tutto il cuore
Sei tutti i miei pensieri
Che creano il mio destino senza tempo.

 

Ý nghĩ bay bổng
Ý nghĩ tươi mới trong tâm trí em
Nở ra như một đóa cúc vàng
Ý nghĩ buồn
Mang theo tuổi đời và đánh thức em dậy trong đêm
Ý nghĩ rạng ngời
Bay như những vì sao tự do, lấp lánh
Thắp sáng cuộc đời em
Ý nghĩ vĩnh cửu về anh
Nuôi dưỡng tâm hồn em như bài thơ đẹp
Chào đón trái tim em với một nhịp điệu mới mẻ
Em yêu anh bằng cả trái tim
Anh là tất cả suy nghĩ trong em
Tạo nên số phận em mãi mãi.

 

15
That stone
My heart is a stone
In the dark night
It is so hard and cold
Sometimes I do not know
It is sweat or tear
I have to break it right here
Looking for a diamond inside
Looking for a sign of life
Has it passed by …

 

Quella pietra
Il mio cuore è una pietra
Nella notte scura
È così duro e freddo
A volte non so
È sudore o lacrima
Devo spaccarlo proprio qui
Cercando un diamante all’interno
Cercando un segno di vita
È passato inosservato…

 

Trái tim em là đá*
Trái tim em là đá
Trong đêm tối
Thô tháp và lạnh căm
Đôi khi em không biết
Đó là giọt mồ hôi hay nước mắt
Em có thể đập vỡ nó ra ngay bây giờ
Để tìm kiếm hạt kim cương bên trong
Để tìm kiếm dấu vết của cuộc sống
Đã trôi qua…
___
*Bài tiếng Anh có nhan đề là That stone, bản tiếng Ý có nhan đề là Quella pietra, đều có thể dịch sang tiếng Việt là Đá đó. Chúng tôi chọn câu thơ đầu bài thơ làm nhan đề của bài thơ.

 

16
You must know
How to use the solitude
It is when you can be quiet
To dig deep your soul
To find the gold mine inside
And cry at its light
Twinkling as stars in the sky
And you will see your bride
The one you never get married
The one who is always proud of you
The one who admires your talent
The one who is always far away
Leave you the eternal solitude
The root for ever love poems.

 

Devi sapere
Come usare la solitudine
È quando puoi stare tranquillo
Per scavare in fondo all’anima
Per trovare dentro la miniera d’oro
E piangere alla sua luce
Scintillante come stelle nel cielo
E vedrai la tua sposa
Lei che non hai mai sposato
Lei che è sempre orgogliosa di te
Lei che ammira il tuo talento
Lei che è sempre lontana
Ti lascio l’eterna solitudine
L’eterna radice delle poesie d’amore

 

Anh phải biết
Bằng cách nào để anh ứng xử với nỗi cô độc
Đó là khi anh có thể yên lặng
Đào sâu tâm hồn mình
Để tìm kiếm quặng vàng ở bên trong
Và khóc trước ánh sáng ấy
Lấp lánh như những vì sao trên bầu trời
Và anh sẽ thấy cô dâu của mình
Nàng là người mà anh chưa từng hôn ước
Nàng luôn tự hào về anh
Nàng luôn ngưỡng mộ tài năng của anh
Nàng mãi xa
Nàng để lại cho anh nỗi cô độc vĩnh cửu
Nguồn cội của những bài thơ tình muôn thuở.

 

25 min 2 - Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 2

 

Một số tác phẩm của Kiều Bích Hậu

 

17
Hanoi in the heat
Hanoi gets sick
42°C
High temperature burns the road
The city turns into a soft sauna
Free lose weight for every one
Hanoi girls cover their faces by different masks
Hide their eyes by dark glasses
But the nude roads can’t hide anywhere
Lying down under all vehicles
Diving in the life under different masks

 

Hanoi nel calore
Hanoi si ammala
42°C
L’alta temperatura brucia la strada
La città si trasforma in una leggera sauna
Perdita libera di peso per tutti
Le ragazze di Hanoi si coprono il viso con diverse
maschere
Nascondono i loro occhi con occhiali scuri
Ma le strade nude non possono nascondersi ovunque
Stese sotto tutti i veicoli
Immergendosi nella vita sotto diverse maschere.

 

Hà Nội oi ả
Hà Nội lên cơn sốt
42°C
Nóng nung cháy đường
Thành phố biến thành phòng tắm hơi nhẹ
Giảm cân miễn phí cho mọi người
Con gái Hà Nội che mặt bằng những mặt nạ khác nhau
Che mắt bằng kính râm
Nhưng những con đường trần trụi không thể ẩn nơi đâu
Chúng nằm dưới mọi phương tiện
Lặn trong đời dưới những chiếc mặt nạ khác nhau.

 

18
Meditation
Inhale happily
Exhale freely
Focusing on my breath
Connecting body and mind
No fear
No worry
Only comedy
Only love story
To create in me.

 

Meditazione
Inspiro felicemente
Espiro liberamente
Concentrandomi sul mio respiro
Connettendo corpo e mente
Niente paura
Nessun timore
Solo commedia
Solo storia d’amore
Da creare dentro di me.

 

Thiền định
Hít vào hạnh phúc
Thở ra tự do
Tập trung vào hơi thở của mình
Kết nối cơ thể với tâm trí
Không sợ hãi
Không lo lắng
Chỉ có chuyện hài
Chỉ có chuyện tình
Nảy mầm trong tôi.

 

19
The beauty of life
The promise of a lover
“I will hold your hands
Until the end of the road
Until all hair loss
All energy has gone…”.

 

La bellezza della vita
La promessa di un amante
“Terrò le tue mani
Fino alla fine della strada
Fino a quando cadranno tutti i capelli
Tutta l’energia finirà…”

 

Vẻ đẹp của cuộc sống
Lời hứa của người tình:
“Anh sẽ nắm đôi bàn tay em
Cho đến cuối con đường
Cho đến khi sợi tóc cuối cùng rơi
Tất cả sinh lực đều cạn kiệt …”

 

20
Mysterious 4.0
Words create Words
Poem writes Song
And Love calls for Love.

 

Misterioso 4.0
Le Parole creano Parole
La Poesia scrive Canzoni
E l’Amore chiede Amore.

 

Bí ẩn 4.0
Từ tạo ra từ
Bài thơ viết nên bài hát
Và tình yêu gọi tình yêu.

 

21
Heart in the right
One day
I feel another heart
In the right side of my chest
Beat wildly
For a secret
A sacred love
In silence.

 

Cuore a destra
Un giorno
Sento un altro cuore
Nella parte destra del mio petto
Battere selvaggiamente
Per un segreto
Un amore sacro
In silenzio.

 

Trái tim bên phải
Một ngày
Tôi cảm thấy có trái tim khác
Ở bên phải ngực tôi
Đập thình thịch
Cho một bí mật
Một tình yêu thiêng liêng
Trong im lặng.

 

22
The Whole
Sweetie, who steals your smiles?
I know, the silence in you
Meaning the tears inside
Come to me, baby
I will fill your soul by me
The whole

 

L’intero
Tesoro, chi ruba i tuoi sorrisi?
Lo so, il silenzio in te
È un pianto interiore
Vieni qui piccolo
Riempirò di me la tua anima
Tutta.

 

Nguyên vẹn
Em yêu, ai đã đánh cắp nụ cười em?
Anh biết, sự im lặng trong em
là những giọt nước mắt trong lòng
Đến với anh, Cưng ơi
Anh sẽ lấp đầy tâm hồn em bằng chính anh
Nguyên vẹn.
     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây