Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ cuối

Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ cuối

Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ cuối

kbhUntitled 1 min - Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ cuối

The Unknown/ Lo Sconosciuto/ Ẩn số

Tác giả: Kiều Bích Hậu (tiếng Anh)
Dịch giả: Laura Garavaglia (tiếng Ý)
Bùi Xuân (tiếng Việt)

23
Wish of the leaf
I have been single all my life
wish of flying by the wind
but never leave the tree
connecting the root by the blood
to water my literary tree
Honey of Love
Happiness of Life
I find them all
Under the leaves
Even when they fall…

 

Desiderio della foglia
Sono stata single per tutta la vita
Desiderio di volare nel vento
ma mai lasciare l’albero
che lega la radice al sangue
per dare acqua al mio albero letterario
Miele d’amore
Felicità della vita
Li trovo tutti
Sotto le foglie
Anche quando cadono …

 

Ước mơ của lá
Tôi đơn thân cả đời
ước mơ bay cùng gió
nhưng đừng bao giờ rời cây
nối với gốc bằng nhựa
tưới cây văn của mình
Mật ong tình yêu
Hạnh phúc cuộc sống
Tôi tìm thấy tất cả
Dưới lá
Ngay cả khi chúng rơi…

 

24
What in you, woman?
oh woman, what in you?
an innocent love,
or a romantic?
an eternal?
with lots of sweet words?
and also many ridiculous efforts,
to be beyond yourself:
an artificial set of looking perfect teeth
an artificial breasts
all things you think better
are not enough
for a love
to a stupid man,
a lover in your imagination
but never real
all of your efforts
the unlimited hope
ruin you in the end.

 

Cosa c’è in te, donna?
oh donna, cosa c’è in te?
un amore innocente,
o romantico?
o eterno?
con tante dolci parole?
e anche molti sforzi ridicoli,
per essere più di te stessa:
un insieme artificiale di denti perfetti
un seno artificiale
tutte le cose che pensi siano migliori
non sono abbastanza
per un amore
per un uomo stupido,
un amante immaginario
ma mai reale
tutti i tuoi sforzi
la speranza senza limiti
alla fine ti distruggono.

 

Đàn bà, có gì ?
ôi đàn bà, điều gì trong ta
một tình yêu thơ ngây,
hoặc một tình yêu lãng mạn?
một tình yêu vĩnh cửu?
với rất nhiều những từ ngữ ngọt ngào
và cũng rất nhiều những nỗ lực vô lý,
vượt lên chính ta:
một bộ răng giả trông hoàn hảo
một cặp vú thẩm mỹ
là tất cả những gì ta nghĩ sẽ tốt hơn
hoặc không đủ
cho một tình yêu
với một gã đàn ông ngu ngốc
một người tình trong tưởng tượng của ta
không bao giờ có thật
tất cả những nỗ lực của ta
hy vọng vô biên của ta
cuối cùng đã hủy hoại ta

 

25
Me – the ash
Wandering in the Memory
Merging in the Misery
Red river misses Danube
Hidden the stilly deep down waves
Loneliness tightens the missing
All night stays up waiting
The burning verses written out
Leaving me – the ash down.

 

Io – la cenere
Mentre vago nel Ricordo
Mentre si unisce il Dolore
Il fiume Rosso perde il Danubio
Le onde calme nascoste in profondità
La solitudine avvicina chi si è perso
Resta sveglia tutta la notte aspettando
I versi d’amore trascritti
Lasciandomi – cenere.

 

Em – tàn tro*
Lang thang trong Nỗi nhớ
Dìm mình thấm Niềm đau
Hồng Hà thương Danube
Lặng chìm ẩn sóng sâu
Cô đơn đè nỗi nhớ
Đêm trắng thức mong chờ
Viết vần thơ khát cháy
Em chỉ còn tàn tro.
*Bài này do tác giả Kiều Bích Hậu chuyển ngữ sang tiếng Việt

 

26
Eternity
The moment we share right here
The happiness we feel right now
giving us energy
to fill this long life
The beautiful man
dances for me on the pavement
before I leave Hungary
fulfils our history.

 

Eternità
L’attimo in cui stiamo insieme proprio qui
La felicità che in questo istante sentiamo
che ci dà energia
per dare senso a questa lunga vita
L’uomo affascinante
danza per me sul marciapiede
prima che io lasci l’Ungheria
completa la nostra storia.

 

Vĩnh cửu
Khoảnh khắc chúng tôi sẻ chia tại đây
Niềm hạnh phúc chúng tôi cảm nhận bây giờ
cho chúng tôi năng lượng
đong đầy cuộc sống dài lâu
Người đàn ông điển trai
Nhảy múa tiễn tôi trên vỉa hè
Trước khi tôi rời Hungary
hoàn thành lịch sử của chúng tôi.

 

27
Write write write
Missed calls on mobile phone
Flowers are blooming in the garden
Falling down some orchids
Someone ringing the gate bell
Some birds singing outside
And the cat grabs sunlight
I don’t care
I don’t care
Do not want to meet man
Do not want to see mankind
Do not want to smile
Perfunctorily
Only I
Stay in a corner
Making friends with loneliness
In the spiritual darkness
Write write write
Hardly write
Long time write
Crazily write
What am I?
Write write write
To ask myself, not for thoughts
Only write write write
Until the last dot.

 

Scrivere scrivere scrivere
Chiamate perse sul cellulare
I fiori stanno sbocciando in giardino
Alcune orchidee sfioriscono
Qualcuno sta suonando il campanello del cancello
Fuori alcuni uccelli stanno cantando
E il gatto prende la luce del sole
Non m’importa
Non m’importa
Non voglio incontrare l’uomo
Non voglio vedere l’umanità
Non voglio sorridere
Senza volerlo
Solo io
Rimango in un angolo
In compagnia della solitudine
Nel buio dello spirito
Scrivi scrivi scrivi
Non scrivi quasi più
Scrivi a lungo
Scrivi disperatamente
Cosa sono?

 

Viết viết viết
Điện thoại cuộc gọi nhỡ
Trong vườn hoa bừng nở
Mấy nhánh lan rụng rơi
Ai gọi cửa ơi hời
Bên ngoài chim đang hót
Và con mèo nằm sưởi nắng
Tôi không quan tâm
Tôi không quan tâm
Tôi không muốn gặp con người
Tôi không muốn nhìn thấy nhân loại
Không muốn cười
Tạm thời
Chỉ mình tôi
Ở một góc
Làm bạn với cô đơn
Trong bóng tối tâm linh
Viết viết viết
Viết nhọc nhằn
Viết mải miết
Viết điên cuồng
Tôi là ai?
Viết viết viết
Tôi tự hỏi, không đắn đo suy nghĩ
Chỉ viết viết viết
Cho đến dấu chấm cuối cùng.

 

28
Self flame
For you
I donate myself in the essence
Against the eternity
Fire wildly
For you
Right now

 

tac gia kieu bich hau min - Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ cuối

Nhà văn Kiều Bích Hậu

Infiammarsi
A te
Dono il mio essere
Contro l’eternità
Fuoco selvaggio
A te
Proprio adesso.

 

Ngọn lửa tự thân
Vì anh
Em hiến dâng bản thể của mình
Chống chọi lại vĩnh cửu
Cháy dữ dội
Cho anh
Ngay bây giờ

 

29
For the soul mate
Hey, my soul mate
I connect you
By my body
So much warm
So much trembling
I connect you
By these thoughts
We are still
Merging in each other
Thousands of miles far away
Thousands of words not to say
Thoughts of each other
Knitting a net
You smile,
my heart waves up
Hey my soul mate
You are every thought in me.

 

Per l’anima gemella
Ehi, anima gemella
Mi unisco a te
Con il corpo
Così caldo
Così fremente
Mi unisco a te
Con questi pensieri
Siamo ancora
Fusi uno nell’altra
Distanti migliaia di miglia
Migliaia di parole per non dire
Pensieri l’uno dell’altra
Intrecciando una rete
Sorridi,
il mio cuore freme
Ehi, anima gemella
Sei ogni mio pensiero.

 

Tri kỷ ơi*
Này tri kỷ ơi
Tôi kết nối em
Bằng thân thể này
Nồng ấm
Run rẩy
Tôi kết nối em
Bằng suy nghĩ này
Chúng ta im lặng
Chìm vào nhau
Ngàn trùng xa
Vạn lời chưa nói
Những ý nghĩ về nhau
Đan lưới
Em mỉm cười,
Lòng tôi sóng dậy
Này tri kỷ ơi
Em là mọi suy nghĩ trong tôi.
______
*Bài này do tác giả Kiều Bích Hậu chuyển ngữ sang tiếng Việt

 

30
The silence of kindness
When nobody wants to write
The kindness keeps silent
I will write hardly
When the words keep silent
And outside of us
The loudly voice
dominates
appropriates
The silent words
Deeply drowning in the soul
And there, the kindness
Flying the wings of words
To find the right words
And you
From the far away
In the silence
Alone
The lonely key board
And words make lines,
make the miracles
be present to me.

 

Il silenzio della gentilezza
Quando nessuno vuole scrivere
La gentilezza tace
Scriverò poco
Quando le parole tacciono
E fuori di noi
domina
il frastuono della voce
Sovrasta
Le parole silenziose
Che annegano nel profondo dell’anima
E lì, la gentilezza
Che vola sulle ali delle parole
Per trovare le parole giuste
E tu
Da molto lontano
Nel silenzio
Solo
La tastiera solitaria
E le parole formano linee,
fanno sì che i miracoli
si compiano per me.

 

Sự im lặng của lòng tốt
Khi không ai cầm bút
Lòng tốt giữ lặng câm
Tôi sẽ viết miệt mài
Khi từ ngữ lặng im
Và bên ngoài kia
Những lời đao to búa lớn
thống trị
chiếm đoạt
Những lời tĩnh lặng
Chìm đáy sâu tâm hồn
Và ở đó, lòng tốt
Bay trên đôi cánh của lời nói
Để tìm những từ phù hợp
Còn anh
Ở nơi xa xôi
Trong tĩnh lặng
Một mình
Bàn phím cô đơn
Và các từ tạo thành dòng,
Chảy đến những điều kỳ diệu
hiện hữu trong tôi.

 

31
Hesitating
The sin sticks on the glory
The suffering sticks on the happiness
Stranded between the two senses
What can I bite
For living!

 

Esitazione
Il peccato si lega alla gloria
La sofferenza si lega alla felicità
Sospesa tra i due sensi
Cosa posso mordere
Per vivere!

 

Do dự
Tội lỗi bám vào vinh quang
Khổ đau níu lấy hạnh phúc
Mắc cạn giữa hai giác quan
Tôi có thể cắn gì?
Để sống!

 

32
Cry
cry for people who have been dying because of covid
cry for one who can not change his bad habits
cry for one who can not stop thinking
cry for what is happening
cry for one who has absurd worries
cry for one who can not cry
cry for the world that changes too fast
cry for the past that obsesses our mind
cry for me who dies at last
cry
cry…

 

Piangere
piangi per le persone che stanno morendo a causa del covid
piangi per chi non sa cambiare le sue cattive abitudini
piangi per chi non riesce a smettere di pensare
piangi per quello che sta accadendo
piangi per chi ha preoccupazioni assurde
piangi per chi non può piangere
piangi per il mondo che cambia troppo velocemente
piangi per il passato che tormenta la nostra mente
piangi per me che alla fine muoio
piangi
piangi…
(Hanoi 20 agosto 20)

 

Khóc
khóc cho những người chết vì covid
khóc cho những người không thể thay đổi thói quen xấu xí của mình
khóc cho những người không thể ngừng suy nghĩ
khóc cho những gì đang xảy ra
khóc cho những người có những lo lắng vô lý
khóc cho những người không thể khóc được
khóc cho thế giới thay đổi quá nhanh
khóc cho quá khứ ám ảnh tâm trí chúng ta
khóc cho tôi, người chết cuối cùng
khóc
khóc…

 

33
Two moons
On my way home after hard work
My legs were heavy but I continued walking
in the dim light
The sun was falling down as usual
to make a normal sunset
I stopped and looked up the sun
Suddenly I realized it became a red moon
I could look at it easily, even touch it smoothly
And I missed you, my soulmate who lived far away
Might you look at the red moon at the same time
rising from your side?
and you called it sunrise?
The red moon brought away my tiredness
brought to you my best wish
And behind me, another moon, the golden moon was flying in the sky as usual
brought to me the whisper from you
I am the golden moon, and you are the red one
We are far away, but together we are in the same way
following each other,
like the two moons,
connecting each other by the same wish –
just being whole.

 

Due lune
Tornando a casa dopo un duro lavoro
Le mie gambe erano pesanti ma continuai a camminare
nella luce fioca
Il sole stava calando come sempre
ripetendo un normale tramonto
Mi sono fermata e ho guardato il sole
All’improvviso ho capito che era diventata una luna rossa
Potevoi guardarla facilmente, persino toccarla dolcemente
E mi mancavi, mia anima gemella che viveva lontano
Puoi guardare nello stesso istante la luna rossa
che si alza dove tu sei?
e che hai chiamato alba?
La luna rossa ha cancellato la mia stanchezza
ti ha portato il mio migliore augurio
E dietro di me, un’altra luna, la luna dorata volava nel cielo come sempre
mi ha portato il tuo sussurro
Io sono la luna d’oro e tu sei quella rossa
Siamo lontani, ma insieme siamo simili
ci stiamo inseguendo,
come le due lune,
legate l’una all’altra dallo stesso desiderio –
essere una.

 

Đôi vầng trăng
Trên đường về nhà sau ngày làm việc mệt nhoài
Chân nặng trĩu nhưng tôi vẫn bước đi
trong ánh sáng mù mờ
Mặt trời lặn xuống như mọi khi
Cho một buổi hoàng hôn bình thường
Tôi dừng lại và ngước nhìn mặt trời
Đột nhiên tôi thấy đó là vầng trăng màu đỏ
Tôi có thể nhìn nó dễ dàng, thậm chí chạm nhẹ nó
Và tôi nhớ bạn, người bạn tri kỷ của tôi sống nơi xa
Có thể lúc này bạn cũng đang nhìn mặt trăng đỏ
bay lên từ phía bạn?
và bạn gọi đó là mặt trời mọc?
Vầng trăng đỏ mang đi bao mệt mỏi của tôi
Mang điều ước tốt nhất của tôi đến cho bạn
Và đằng sau tôi, một vầng trăng khác, vầng trăng vàng đang bay trên bầu trời như mọi khi
mang đến cho tôi lời thì thầm từ bạn
Tôi là mặt trăng vàng, còn bạn là mặt trăng đỏ
Chúng ta tuy xa, nhưng chung một lối
dõi theo nhau,
như đôi vầng trăng,
chung nhau một điều ước –
trọn vẹn.

 

34
Peace
Knowledge or profit,
not only possess them for your own,
but share them for all…
That is when my mum is alive
That is when my mum is beside
That is when I am silent
to hear her voice
to feel Her timeless love to me

 

Pace
Conoscenza o profitto,
non tenerli solo per te
ma condividili con tutti…
È in quel momento che mia madre è viva
È in quel momento che mia madre è vicina
È allora che taccio
per sentire la sua voce
per sentire il suo amore senza tempo per me.

 

An yên
Kiến thức hay lợi nhuận,
không là sở hữu cho riêng ai,
mà phải sẻ chia cho mọi người…
Đó là khi mẹ tôi đang còn sống
Đó là khi mẹ tôi còn ở bên cạnh tôi
Đó là khi tôi im lặng
lắng nghe giọng nói của mẹ
để cảm nhận tình yêu bất tận Người dành cho tôi.

 

Hết
25 min 2 - Tập thơ ‘The Unknown/Ẩn số’ của tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ cuối

Một số tác phẩm của Kiều Bích Hậu

 

KIỀU BÍCH HẬU

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam
Sinh năm 1972, tại Hưng Yên
Cử nhân Anh ngữ, Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
Nơi sinh: Hưng Yên
Từng là Phó Tổng Biên tập tạp chí Trí Tuệ

Công việc hiện nay:

– Phó Trưởng Ban Đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam.

*Quá trình sáng tác:

Kiều Bích Hậu bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng những truyện ngắn viết cho thiếu nhi đăng trên báo Thiếu niên tiền phong từ thập niên 80 khi còn là học sinh bậc Trung học cơ sở. Điển hình là truyện nhiều kỳ “Đồi ấy có ma”, đăng nhiều kỳ trên báo Thiếu niên tiền phong, thu hút mạnh bạn đọc lứa tuổi thiếu niên. Ngay từ thuở mới cầm bút khi còn là một học trò nhỏ cấp Trung học cơ sở, Kiều Bích Hậu đã thể hiện năng khiếu văn chương của mình, với phong cách viết hiện thực huyền ảo.

Tiếp tục phong cách này khi Kiều Bích Hậu trở thành sinh viên trường Đại học sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, và chị đã đoạt Giải thưởng Văn học đầu tiên “Tác phẩm tuổi xanh” năm 1992, với truyện ngắn hiện thực huyền ảo đăng báo Tiền Phong “Huyền thoại về người đẹp”.

Khi tốt nghiệp Đại học năm 1994, bẵng đi hơn 10 năm, chị không sáng tác văn học, chỉ tập trung làm nghề báo. Nhưng đây là quãng thời gian để chị tích lũy kinh nghiệm sống, làm chất liệu cho sự nghiệp viết văn sau này.

Kể từ năm 2007, sau giải Nhì cuộc thi truyện ngắn do báo Văn nghệ tổ chức với truyện ngắn nổi tiếng “Đợi đò”, nhà văn Kiều Bích Hậu đạt đến thời kỳ đỉnh cao của mình khi xuất bản liên tiếp 10 đầu sách, hầu hết là các tập truyện ngắn, và một cuốn tiểu thuyết. Chị được coi là một trong những cây bút nữ xuất sắc, có phong cách vừa lãng mạn, lại sâu cay, hóm hỉnh châm biếm nhẹ nhàng mà thâm thúy. Chị cũng là cây bút nữ thể hiện những đề tài mới mẻ, trường bao quát rộng, do đi thực tế nhiều cả ở Việt Nam, châu Á, châu Âu, và với phổ rộng quan hệ, cũng như mối giao lưu văn chương quốc tế phong phú. Điều đó thể hiện trong bối cảnh truyện cực đa dạng của chị, khi thì nông thôn, lúc thành thị, nơi biển cả, khi ở xã hội phương Tây. Nhân vật của chị đắm mình trong các bối cảnh rộng rinh, mới mẻ, được thoải mái va đập trong các hoàn cảnh thú vị, những thách thức của thời đại mới…

* Các giải thưởng đã đạt được:

– Giải thưởng “Tác phẩm tuổi xanh” do Báo Tiền phong và trường Viết văn Nguyễn Du trao tặng năm 1992.
– Giải Nhì cuộc thi Truyện ngắn do báo Văn nghệ (Hội nhà văn Việt Nam) trao tặng năm 2007.
– Giải thưởng cuộc thi Truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ quân đội trao tặng năm 2009.
– Giải thưởng truyện ngắn xuất sắc nhất năm 2015 do Tạp chí Văn nghệ quân đội trao tặng.
– Giải thưởng Truyện ngắn và Bút ký về đề tài Hải quân do Bộ tư lệnh Hải quân trao tặng năm 2015.

* Các tác phẩm đã xuất bản:

– Đường yêu (Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn, 2007)
– Sóng mồ côi (Tập truyện ngắn, NXB Văn học, 2010)
– Mây vàng (Tập truyện ngắn, NXB Phụ nữ, 2011)
– Theo dấu loa kèn (Tập truyện ngắn, NXB Văn hóa – Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2011)
– Xuyến chi xanh (Tiểu thuyết, NXB Phụ nữ, 2012)
– Dị mộng (Tập truyện ngắn, NXB Văn hóa – Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2012)
– Thay đổi người Việt (Tập tản văn, NXB Hội Nhà văn, 2014)
– Quán chuột (Tập truyện ngắn, NXB Phụ nữ, 2015)
– Hoa hồng không ở cùng mắm tôm (Tập truyện ngắn, NXB Phụ nữ, 2017)
– Smart Wife (Tập truyện ngắn, NXB Phụ nữ, 2019)
– The last song (Tuyển tập thơ-truyện ngắn tiếng Anh, 2019)
– Vị tướng 9 năm ở nhà con Rồng (Tập bút ký, NXB Hội Nhà văn 2020)
– Mũi tên đỏ vút bay (Tập truyện ngắn, NXB Dân Trí, 2020)
– Ẩn số (Tập thơ song ngữ Anh-Ý, NXB IQdB by Stefano Donno, 2020)
– Trời là Ta ở tột cùng nhân bản (Tập truyện ngắn, NXB Hội Nhà văn 2021)


[1] Il drago e la fata: Politiche e poetiche del Vietnam contemporaneo, S.Scagliotti – A.P. Mossetto, Libreria Stampatori Torino, 2012, pag.115.

[2] Ibidem

[3] Ibidem, pag. 121

[4] Tradotto con “Cambiare per rinnovare”

[5] Ibidem, Hữu Ngọc, Le Courrier du Vietnam, 23/12/2007,

Pag.141.

[6] In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development,

Harvard University Press, 1982

[7]  Il drago e la fata: politiche e poetiche del Vietnam contemporaneo, S. Scagliotti-A. P. Mossetto, Libreria Stampatori. Torino, 2012, p. 115.

[8] Ibidem.

[9] Ibidem, p. 121

[10] Translated as “change to innovate.”

[11] Ibidem, Huru Ngoc, Le Courrier du Vietnam, 23/12/2007, p.141

[12] In a Different Voice: Psychological Theory and Woman’s Development,

Harvard University Press, 1982.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây