Quy định mới về thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.

Theo Thông tư, tổ chức thu phí là các cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả tài liệu địa chất, khoáng sản từ cơ quan cung cấp tài liệu địa chất, khoáng sản; phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư nêu rõ, mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu như sau:

Số TT Loại tài liệu Đơn

vị tính

Mức thu (đồng)
Tài liệu dạng giấy Tài liệu dạng số
Photo In Dạng word, excel Dạng rastor Dạng vector
A Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản
I Thuyết minh
1 Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000
2 Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000
3 Lịch sử nghiên cứu địa chất Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000
4 Các phương pháp và công tác điều tra, đánh giá khoáng sản Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000
5 Đặc điểm địa chất vùng Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000
6 Đặc điểm khoáng sản Trang A4 22.500 23.000 23.500 23.000
7 Đặc điểm địa chất thuỷ văn – địa chất công trình Trang A4 7.000 7.500 7.500 7.000
8 Tính tài nguyên dự báo trữ lượng khoáng sản Trang A4 22.500 23.000 23.500 23.000
9 Bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000
10 Báo cáo kinh tế Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000
11 Các nội dung khác Trang A4 2.000 2.500 2.500 2.000

 

Tổ chức thu phí được trích để lại 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí và nộp 40% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/3/2024. 

Lan Phương

 

 

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây