Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto – Tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ 3

Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 3

Ẩn số
The Unknown
Lo Sconosciuto

Tác giả Kiều Bích Hậu

tu trai qua phai Giao su Gunter Giesenfeld nha tho Sandor Halmosi nha van Kieu Bich Hau nha tho Laura Garavaglia - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 3Từ trái qua phải: Giáo sư  Gunter Giesenfeld, nhà thơ Sandor Halmosi, nhà văn Kiều Bích Hậu, nhà thơ Laura Garavaglia

6
Vũ điệu đời tôi

Một nốt nhạc rơi xuống giấc mơ tôi
Tâm trí bắt đầu bơi
Trái tim tôi bắt đầu hát
Linh hồn tôi bắt đầu khiêu vũ
Và cả thế giới nhảy múa
Quanh tôi

Một điệu vũ bất ngờ rơi trên vỉa hè
Có thể truyền cảm hứng cho người đàn bà đang yêu
Viết nên ngàn câu thơ
Khởi đầu một cuộc sống tươi đẹp
Trong tôi.

 

Dance my life
A note of music falls to my dream
My mind starts to swing
My heart starts to sing
My soul starts to dance
And all the world dances
Around me
A sudden dance falls on the pavement
Can inspire the loving woman
Compose thousands of verses
Start a beautiful life
Inside me.

 

Ballo la mia vita
Una musica entra nel mio sogno
La mia mente sente il ritmo
Il mio cuore inizia a cantare
La mia anima inizia a danzare
E tutto il mondo danza
Intorno a me
Una danza improvvisa anima la strada
Può ispirare la donna innamorata
A comporre migliaia di versi
Inizia una splendida vita
Dentro di me.

 

7
Đừng yêu em

Em chết mòn vì nhớ anh, người yêu ơi
Em chết mòn vì tự hỏi anh có yêu em không
Anh chưa bao giờ nói ra điều đó

Một ngọn lửa cháy trong tim em
Một suối nguồn không thể tuôn trào dòng nước mắt
Đớn đau lớn dần trong âu lo
Anh sẽ không bao giờ ở đây
Trong thế giới của riêng em

Cho tới khi nỗi đau bùng lên trong đêm không ngủ
Một dòng thơ tròn đầy tâm trí em
Trong cô đơn và đau đớn
Nhà thơ mới sinh những câu thơ tình
Vì con người

 

Don’t love me
I am dying to miss you, darling
I am dying to wonder if you love me
You never say it

A flame in my heart
A fountain cannot burst into tears
A pain is growing in the fear
That you will never be here
In my own world

Until the pain exploded in a sleepless night
A stream of verses immersed my mind
In the solitude and pain
A new poet wrote love verses
For human being

 

Non amarmi
Sto morendo perché mi manchi, tesoro
Sto morendo dal desiderio di sapere se mi ami
Non lo dici mai
Una fiamma nel mio cuore
Da una fontana non sgorgano lacrime
Un dolore sta crescendo nel timore
Che non sarai mai qui
In questo mio mondo
Finché il dolore è esploso in una notte insonne
Un flusso di versi ha travolto la mia mente
Nella solitudine e nel dolore
Un nuovo poeta ha scritto versi d’amore
Per gli esseri umani.

 

8
Tưới cây em

Muốn nói ra điều đó với anh
Nhưng em kìm nén lại
Cưng ơi, anh có biết ?
Ngọn lửa thiêu đốt trái tim em
Không khí không kịp lùa vào buồng phổi
Không ánh sáng nào có thể xóa tan lạnh giá
Khi em chưa tỏ lòng anh
Khi em không thể với tay đến anh
Chỉ một từ là đủ
Nhưng anh muốn che giấu
Một tình yêu thầm lặng bên trong
Đã giết mòn em theo thời gian
Hãy tưới cây em, Cưng ơi
Em khô khát lắm rồi
Em sắp phải lìa xa
Trong kết thúc vô vọng

 

Water my tree

I wanna say to you
But I still keep inside
Baby, don’t you know?
A fire burning my heart
No oxygen comes to lung
No light can break the cold
When I don’t know your heart
When I can’t reach your hand
Only one word is right
But you wanna hide
A silent love inside
Killing me time by time
Water my tree, baby
I am so dry to be
I am dying to leave
In a hopeless cease.

 

Annaffia il mio albero
Voglio dirti
ma mi trattengo ancora
Piccolo, non lo sai?
Un fuoco che brucia il mio cuore
L’ossigeno non arriva ai polmoni
Nessuna luce può spezzare il freddo
Quando non conosco i tuoi sentimenti
Quando non posso raggiungere la tua mano
Solo una parola è giusta
Ma tu vuoi nascondere
In te un amore silente
Uccidendomi ogni volta
Annaffia il mio albero, piccolo
Sono così arida per vivere
Sto morendo dal desiderio di andarmene
In una fine senza speranza.

KBH London1 min - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 3Tác giả Kiều Bích Hậu

9
Phi thời gian*

Em có thể khiến thời gian ngừng lại
Trên bầu trời Budapest thương yêu
Cưỡi thần gió, lặng sóng ngầm Danube
Cầu Tự Do, vươn nhịp mắt anh cười.

Phi thời gian
Anh trở thành bất tử
Sinh ra em, xanh tuổi trẻ khát khao
Em đứng đó, người đàn bà trên đỉnh núi
Buông thời gian cho hạnh phúc lặng cười

___
* Bài này do tác giả Kiều Bích Hậu chuyển ngữ sang tiếng Việt.

 

Timeless
I can stop the time
In the Budapest sky
Fly on wings, hear the Danube waves
Smile on you, the Freedom bridge
Feel the moment,
You are the timeless guy
I am born, in the lust you find
I remain here, forever woman on the top
Blow time for happiness smiles.

 

Senza tempo
Posso fermare il tempo
Nel cielo di Budapest
Volare sulle ali, ascoltare le onde del Danubio
Ti sorrido, il ponte della Libertà
Cogliere l’attimo,
Sei il ragazzo senza tempo
Sono nata, nel desiderio che scopri
Rimango qui, in alto donna per sempre
Soffio di un attimo per sorrisi felici.

 

10
Quý cô ngoài vòng cương tỏa*

Nàng có thể sống một mình
cảm nhận sức mạnh của bản thân
nàng đi khắp thế giới
tìm thấy thiên đường của riêng mình
trong tâm hồn nàng.

Nàng có thể đánh dấu số phận
Bằng một cử chỉ và suy nghĩ nào đó
Cuộc sống của nàng là bất thường
Nàng khám phá nội tâm của chính mình

Giấc mơ cho nàng món quà
như một người lương thiện
Tình yêu ngọt ngào cho nàng
như ngọn đuốc tự do.

______
*Outlaw lady dịch sát nghĩa là Quý cô ngoài vòng pháp luật, hay Quý cô bất pháp, nhưng theo nội dung của bài thơ, chúng tôi dịch là Quý cô ngoài vòng cương tỏa, ý chỉ người đàn bà có nhu cầu về nữ quyền, thích sống tự do, không bị ràng buộc.

 

Outlaw lady

She can live alone
feels her own power
travels all over the world
finds her own paradise
inside her soul.

She can make a destiny
by her hand and mind
leads an irregular life
explores her world inside

Present her dream
as an honest human being
Sweet up her love
as a freedom torch.

 

Signora fuorilegge
Sa vivere da sola
sente il proprio potere
viaggia in tutto il mondo
trova il suo paradiso
nell’ anima.
Lei può segnare un destino
Con un gesto e un pensiero
La sua vita è irregolare
esplora il suo mondo interiore
Regala il suo sogno
come un essere umano onesto
Addolcisci il suo amore
come una torcia per la libertà.

Kiều Bích Hậu

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây