Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto – Tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ 4

Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 4

Ẩn số
The Unknown
Lo Sconosciuto

Tác giả Kiều Bích Hậu

z2199842853019 fa7d4b9fde8fddeaae3520c1e2a9a1e5 min - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 4Giáo sư  Gunter Giesenfeld, nhà thơ Sandor Halmosi, nhà văn Kiều Bích Hậu, nhà thơ Laura Garavaglia

11
Cảm nhận thời của bạn

Hãy mở rộng tấm lòng của bạn
Cho tình yêu bay cao
Hãy khai mở tâm trí của bạn
Cho thế giới đi vào nội tâm
Hãy nhận biết thế giới
Một cách thành thực
Hãy cảm nhận thời của bạn
Để trí tuệ tỏa sáng

 

Feel your time

Open your heart
For the love flying high
Open your mind
For the world coming inside
Feel the world
To be honest
Feel your time
To shine in mind.

 

Senti il tuo tempo

Apri il tuo cuore
All’amore che vola alto
Apri la tua mente
Al mondo interiore
Comprendi il mondo
Per essere onesto
Comprendi il tuo tempo
Perché la tua mente s’illumini.

 

12
Nước mắt tuôn rơi
Chạm vào Bồ Đào cầm
Thưởng thức những khúc hát Fado
Đắm chìm trong cơn mưa nước mắt
Hãy để em nằm đây
Như một bến đợi vĩnh cửu
cho người Hoa tiêu dũng cảm đó
trở về nhà
Hàng ngàn năm đã trôi qua nơi đây
Với biết bao đợt thủy triều lớn lao lên xuống
Với biết bao giọt nước mắt tuôn rơi
Lại một lần nữa, đến
trong em
khi không anh.

(Faro, Bồ Đào Nha, tháng 4/2019)

 

Falling tears ever
Touch the Portuguese guitar
Taste the Fado songs
Immerse that rain of tears
Lay me down right here
Being an eternally waiting pier
for that brave Navigator
coming home
Thousands of years passing by here
But the greatest tide ever
But the most tears falling ever
Again and again, coming
inside me
without you.

(Faro, Portugal, April/2019)

 

Lacrime che cadono
per sempre
Suona la chitarra Portoghese
Sii felice ascoltando il Fado
Immergiti in quella pioggia di lacrime
Mi stendo proprio qui
Come un molo eternamente in attesa
per quel Navigante coraggioso
che torna a casa
Migliaia di anni sono passati da qui
Ma la più grande marea della storia
Ma le tante lacrime che cadono da sempre
Ancora e ancora, entrano in me
senza di te.

(Faro, Portogallo, aprile / 2019)

 

13
Định mệnh đáng kinh ngạc

Cho em xem đất nước của anh
Cho em cảm nhận vẻ đẹp của trái tim anh
Cho chúng ta định mệnh đáng kinh ngạc
Điều mà chúng ta cùng nhau tạo nên
Nơi trái tim của Hungary

 

Incredible destiny

Show me your country
Show me the beauty of your heart
Show the incredible destiny
We have together made
in the heart of Hungary.

 

Incredibile destino

Mostrami il tuo paese
Mostrami la bellezza del tuo cuore
Mostra l’incredibile destino
Che abbiamo creato insieme
nel cuore d’Ungheria.

 

14
Ý nghĩ bay bổng
Ý nghĩ tươi mới trong tâm trí em
Nở ra như một đóa cúc vàng
Ý nghĩ buồn
Mang theo tuổi đời và đánh thức em dậy trong đêm
Ý nghĩ rạng ngời
Bay như những vì sao tự do, lấp lánh
Thắp sáng cuộc đời em
Ý nghĩ vĩnh cửu về anh
Nuôi dưỡng tâm hồn em như bài thơ đẹp
Chào đón trái tim em với một nhịp điệu mới mẻ
Em yêu anh bằng cả trái tim
Anh là tất cả suy nghĩ trong em
Tạo nên số phận em mãi mãi.

 

Flying thoughts
The fresh thought from my mind
Blooming as golden camomile
The sad thought
Bringing age and waking me up in the night
The brilliant thought
Flying as the free, twinkling stars
Lighting up my live stories
The eternal thought of you
Breeding my soul as a fine poem
Greeting my heart in a new rhythm
Loving you so dearly
You are all the thoughts in me
Creating my timeless destiny

 

Pensieri che volano
Il pensiero nuovo
Che sboccia dalla mia mente
come camomilla dorata
Il pensiero triste
Che porta l’età e mi sveglia nella notte
Il pensiero acuto
Che vola come le stelle libere e scintillanti
Che illumina la mia vita
L’eterno pensiero di te
Che mi nutre l’anima come una bella poesia
Che dà al mio cuore un ritmo nuovo
Che ti ama con tutto il cuore
Sei tutti i miei pensieri
Che creano il mio destino senza tempo.

z2189732619608 9e38c4d36060b0f91dadefe3131a5a41 min - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 4Nhà văn Kiều Bích Hậu

15
Trái tim em là đá*
Trái tim em là đá
Trong đêm tối
Thô tháp và lạnh căm
Đôi khi em không biết
Đó là giọt mồ hôi hay nước mắt
Em có thể đập vỡ nó ra ngay bây giờ
Để tìm kiếm hạt kim cương bên trong
Để tìm kiếm dấu vết của cuộc sống
Đã trôi qua…

___
*Bài tiếng Anh có nhan đề là That stone, bản tiếng Ý có nhan đề là Quella pietra, đều có thể dịch sang tiếng Việt là Đá đó. Chúng tôi chọn câu thơ đầu bài thơ làm nhan đề của bài thơ.

 

That stone
My heart is a stone
In the dark night
It is so hard and cold
Sometimes I do not know
It is sweat or tear
I have to break it right here
Looking for a diamond inside
Looking for a sign of life
Has it passed by …

 

Quella pietra
Il mio cuore è una pietra
Nella notte scura
È così duro e freddo
A volte non so
È sudore o lacrima
Devo spaccarlo proprio qui
Cercando un diamante all’interno
Cercando un segno di vita
È passato inosservato…

 

16
Anh phải biết

Bằng cách nào để anh ứng xử với nỗi cô độc
Đó là khi anh có thể yên lặng
Đào sâu tâm hồn mình
Để tìm kiếm quặng vàng ở bên trong
Và khóc trước ánh sáng ấy
Lấp lánh như những vì sao trên bầu trời
Và anh sẽ thấy cô dâu của mình
Nàng là người mà anh chưa từng hôn ước
Nàng luôn tự hào về anh
Nàng luôn ngưỡng mộ tài năng của anh
Nàng mãi xa

Nàng để lại cho anh nỗi cô độc vĩnh cửu
Nguồn cội của những bài thơ tình muôn thuở

 

You must know
How to use the solitude
It is when you can be quiet
To dig deep your soul
To find the gold mine inside
And cry at its light
Twinkling as stars in the sky
And you will see your bride
The one you never get married
The one who is always proud of you
The one who admires your talent
The one who is always far away

Leave you the eternal solitude
The root for ever love poems.

 

Devi sapere
Come usare la solitudine
È quando puoi stare tranquillo
Per scavare in fondo all’anima
Per trovare dentro la miniera d’oro
E piangere alla sua luce
Scintillante come stelle nel cielo
E vedrai la tua sposa
Lei che non hai mai sposato
Lei che è sempre orgogliosa di te
Lei che ammira il tuo talento
Lei che è sempre lontana
Ti lascio l’eterna solitudine
L’eterna radice delle poesie d’amore

 

17
Hà Nội oi ả
Hà Nội lên cơn sốt
42 C °
Nóng nung cháy đường
Thành phố biến thành phòng tắm hơi nhẹ
Giảm cân miễn phí cho mọi người
Con gái Hà Nội che mặt bằng những mặt nạ khác nhau
Che mắt bằng kính râm
Nhưng những con đường trần trụi không thể ẩn nơi đâu
Chúng nằm dưới mọi phương tiện
Lặn trong đời dưới những chiếc mặt nạ khác nhau.

 

Hanoi in the heat
Hanoi gets sick
42 C °
High temperature burns the road
The city turns into a soft sauna
Free lose weight for every one
Hanoi girls cover their faces by different masks
Hide their eyes by dark glasses
But the nude roads can’t hide anywhere
Lying down under all vehicles
Diving in the life under different masks

 

Hanoi nel calore
Hanoi si ammala
42 C°
L’alta temperatura brucia la strada
La città si trasforma in una leggera sauna
Perdita libera di peso per tutti
Le ragazze di Hanoi si coprono il viso con diverse
maschere
Nascondono i loro occhi con occhiali scuri
Ma le strade nude non possono nascondersi ovunque
Stese sotto tutti i veicoli
Immergendosi nella vita sotto diverse maschere.

 

18
Thiền định

Hít vào hạnh phúc
Thở ra tự do
Tập trung vào hơi thở của mình
Kết nối cơ thể với tâm trí
Không sợ hãi
Không lo lắng
Chỉ có chuyện hài
Chỉ có chuyện tình
Nảy mầm trong tôi.

 

Meditation
Inhale happily
Exhale freely
Focusing on my breath
Connecting body and mind
No fear
No worry
Only comedy
Only love story
To create in me.

 

Meditazione
Inspiro felicemente
Espiro liberamente
Concentrandomi sul mio respiro
Connettendo corpo e mente
Niente paura
Nessun timore
Solo commedia
Solo storia d’amore
Da creare dentro di me.

Kiều Bích Hậu

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây