Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto – Tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ 2

Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 2

Ẩn số
The Unknown
Lo Sconosciuto

Tác giả Kiều Bích Hậu

Kieu Bich Hau va Laura Garavaglia 1 min - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 2Nhà thơ Kiều Bích Hậu và Nhà thơ Laura Garavaglia (bên hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội)

1
Ẩn số*
Cuối cùng, em cũng đến bên tôi
Trong bóng hình một người đàn bà khác
Cho số phận hai ta được kết thúc
Ở vô cùng trong nỗi tiếc nhớ em
Này đây, tôi yêu em và tôi vò xé
Cái hình hài người đàn bà
Chứa đựng em
Có hay không
Em?
Hay chỉ Tôi?

Còn những cái vỏ
Xoắn xuýt
Vò xé
Rên rỉ
Ngập ngụa trong đớn đau
Và tuyệt vọng cuối cùng
Những tâm hồn mãi mãi thất lạc nhau.

_____
*Bài này do tác giả Kiều Bích Hậu chuyển ngữ sang tiếng Việt

 

The unknown
At last, you come to me
In the shade of another woman
For our fate to fulfil
At the endlessness of missing you
Now here, I love you and tear you off
The shade of the woman
hiding you inside
Are you here, or there?
It’s You
Or only I
Only remaining covers
Twisting
Tearing off
Whimpering
Deeply in the misery
And the last disappointment
The forever lost souls.

 

Lo sconosciuto
Finalmente, vieni da me
All’ombra di un’altra donna
Perché si compia il nostro destino
Nell’infinita mancanza di te
Adesso qui, ti amo e strappo
L’ombra della donna
che si nasconde in te
Sei qui o lì?
Sei Tu
O solo io
Restano solo le maschere
A torcersi
Lacerarsi
Singhiozzare
Nella profonda tristezza
E l’ultima delusione
Le anime perse per sempre.

 

2
Chọn nỗi đau

Đứng lên
Lau khô dòng lệ
Bay cao
để nhìn thấy con người trong nỗi sợ hãi
Ai bị trói buộc
Vào tâm trí của chính họ
Ai bị ràng buộc
Bởi cuộc sống hằng ngày của họ
Ai người đủ sức mạnh
để cứu rỗi cuộc sống của chúng ta?

Em muốn thay đổi
Xin cho em can đảm nhận lấy nỗi đau đó
Để em chiến đấu cho tình yêu
theo cách của riêng em
Để em giành lấy trái tim người đàn ông phù hợp
cho em…

Và phong tục cũ chết đi
Và thế giới thay đổi
cho tất cả…

 

Choose that pain

Decide to stand up
Clear the tears
Fly high above
to see human in the fear
Who is tied up
to their own mind
Who is tied up
to their daily lives
Who is strong enough
to save our lives?
I want to change
Dare to get that pain
Fight for my love
in my own way
Gain the right man’s heart
for me…
And the old ways die
And the whole world changes
for all…

 

Scegli quel dolore

Decidi di alzarti
Asciughi le lacrime
Voli in alto
per vedere l’essere umano impaurito
Chi è legato
alla propria mente
Chi è legato
alla propria vita quotidiana
Chi è abbastanza forte
per salvare le nostre vite?
Voglio cambiare
Avere il coraggio di provare quel dolore
Lottare per il mio amore
a modo mio
Conquistare il cuore dell’uomo giusto
per me…
E le vecchie usanze muoiono
E il mondo intero cambia
per tutti …

1. Kieu Thi Bich Hau writer min - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 2

Nhà thơ Kiều Bích Hậu

3
Câm lặng

Ai có thể nhóm lửa?
Ai có thể nhìn thấy ánh sáng trong em?
Một dòng trôi buồn bã
Cuốn em đi
Một dòng sông băng lạnh giá
Đóng băng tất cả loài cá
Một biển nước mắt
Nhấn chìm bãi bờ
Nỗi im lặng sâu thẳm
giết chết em
Bóng tối
Bao phủ lấy em
Nhân loại ở quanh ta
Nhưng anh không được nhận ra
Trong điểm mù của em.

 

The dead silence

Who can start a fire?
Who can see the light inside me?
A stream of sadness
Flowing me away
A river of ice
Freezing all the fishes
A sea of tears
Coming beyond the coasts
The deep silence
is killing me
The darkness
is falling down on me
All the mankind around
But you not found out
In the blind point of me.

 

Silenzio di tomba
Chi può accendere un fuoco?
Chi può vedere la luce dentro di me?
Una corrente di tristezza
Che scorre via
Un fiume di ghiaccio
Che congela tutti i pesci
Un mare di lacrime
Che sommerge le coste
Il profondo silenzio
mi uccide
Il buio
mi travolge
Tutta l’umanità intorno
Ma non hai scoperto
Il mio punto cieco.

 

4
Đời em là một bài thơ

Bay cao trên bầu trời
Đến với người đàn ông lý tưởng của em
Những cái ôm ấm áp và tâm hồn rộng mở
Nhắm mắt lại để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp
Với nụ cười bất tận
Xin đừng lo lắng khi đôi ta bên nhau
Không quá khứ đau thương, không tương lai bất định
Có thể chạm vào ta bây giờ
Em chưa bao giờ nhận biết
Tình yêu trong sáng làm sao
Đó là thiên đường bên trong ta
Ngay cả sự im lặng cũng có thể nói ra
Một lần cho cả cuộc đời.

 

My life is a poem
Fly high in the sky
Coming to my ideal guy
Warm hugs and open mind
Close eyes and enjoy a beautiful life
With endless smiles
No worry while we are beside
No painful past, no dark future
Which can touch us now
I have never known
That love is so pure
That the paradise is inside
Even the silence can talk
One time for the whole life.

 

La mia vita è una poesia
Volo alto nel cielo
Arrivo al mio ideale di uomo
Abbracci caldi e mente aperta
Chiudo gli occhi e immagino una vita meravigliosa
Con infiniti sorrisi
Nessun problema mentre siamo insieme
Né un passato doloroso, né un futuro incerto
Che ora possano turbarci
Non ho mai saputo
Che l’amore è così puro
Che il paradiso è dentro
Anche il silenzio può parlare
Una volta per tutta la vita.

 

5
Tình trắc trở

Không thuộc về ai
Không ràng buộc bất kỳ ai
Chỉ nỗi nhớ đong đầy khi ta xa cách
Chỉ những nụ hôn thật dài trên đường ta đi
Những khoảnh khắc vĩnh cửu
Cho năng lượng vô tận
Cho nụ hôn mật ong
Cho trắc trở tình ta
Để sống tự do
Để viết câu thơ
Mang những linh hồn trở lại
Trong thế giới đã mất
Chúng ta sống xa nhau
Nhưng tình yêu vẫn thế
Như ta luôn bên nhau trong rạp hát nọ
Trên các bậc thang lên đỉnh đồi kia
Trên chuyến đi qua cầu Xích
Ở bất cứ nơi đâu em từng bên anh,
Em cứ mải nghĩ về anh

 

Irregular love
Never belong to anyone
Never control anybody
But the great miss when we are far away
But the great kisses throughout the way
The eternal moments
Give endless energy
Give kisses the honey
Give us irregular love
To live freely
To compose verses
Bring the souls back
To the lost world
We live far away
But we love anyway
Beside each other always in that theatre
On the steps to the top of the hill
On the ride through the Chain bridge
Anywhere I am beside you,
Think of you all the time

 

Amore clandestine
Non essere mai di nessuno
Non dominare mai nessuno
Se non il grande vuoto quando siamo lontani
Se non i lunghi baci durante il cammino
Gli attimi eterni
Danno energia infinita
Danno il miele ai baci
Ci offrono amore clandestino
Per vivere in libertà
Per comporre versi
Riportano le anime
Nel mondo perduto
Viviamo lontano
Ma ci amiamo lo stesso
Sempre vicini in quel teatro
Salendo verso la cima della collina
Attraversando il ponte delle catene
Ovunque io sono accanto a te,
Penso sempre a te.

Kiều Bích Hậu

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây