Tổ chức Hội nghị – Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị – Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị – Hội thảo phổ biến các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Thời gian thực hiện Hội nghị – Hội thảo vào một ngày đầu tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch tổ chức Hội nghị – Hội thảo nhằm Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số và Kế hoạch thực hiện; Phổ biến nội dung cơ bản của Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT (đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 17/02/2022 đối với Hiệp ước WCT và kể từ ngày 1/7/2022 đối với Hiệp ước WPPT) và Kế hoạch thực hiện; Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, tập trung vào các nội dung liên quan trên môi trường số;

Cụ thể, kế hoạch tổ chức Hội nghị – Hội thảo có nội dung  tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số; Phổ biến nội dung cơ bản của Hiệp ước WCT, Hiệp ước WPPT (đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 17/02/2022 đối với Hiệp ước WCT và kể từ ngày 1/7/2022 đối với Hiệp ước WPPT); Giới thiệu dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan; Các tham luận, góp ý kiến tại Hội thảo – Hội nghị. Đồng thời kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu Đảm bảo việc tổ chức chất lượng, tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành. Đề nghị Cục Bản quyền và các đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và thời gian để tổ chức thành công Hội nghị – Hội thảo nêu trên.

Quỳnh Hoa (tổng hợp)

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây