Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto – Tác giả Kiều Bích Hậu – Kỳ 5

Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 5

Ẩn số
The Unknown
Lo Sconosciuto

Tác giả Kiều Bích Hậu

Nhà thơ dịch giả Laura Garavaglia người đã chuyển ngữ tập thơ Ẩn số The Unknown của tác giả Kiều Bích Hậu từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Ý - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 5Nhà thơ, dịch giả Laura Garavaglia, người đã chuyển ngữ tập thơ Ẩn số / The Unknown của tác giả Kiều Bích Hậu từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Ý

19

Vẻ đẹp của cuộc sống
Lời hứa của người tình:
“Anh sẽ nắm đôi bàn tay em
Cho đến cuối con đường
Cho đến khi sợi tóc cuối cùng rơi
Tất cả sinh lực đều cạn kiệt …”

 

The beauty of life
The promise of a lover
“I will hold your hands
Until the end of the road
Until all hair loss
All energy has gone…”.

 

La bellezza della vita
La promessa di un amante
“Terrò le tue mani
Fino alla fine della strada
Fino a quando cadranno tutti i capelli
Tutta l’energia finirà…”

 

20

Bí ẩn 4.0
Từ tạo ra từ
Bài thơ viết nên bài hát
Và tình yêu gọi tình yêu

 

Mysterious 4.0
Words create Words
Poem writes Song
And Love calls for Love.

 

Misterioso 4.0
Le Parole creano Parole
La Poesia scrive Canzoni
E l’Amore chiede Amore.

 

21

Trái tim bên phải
Một ngày
Tôi cảm thấy có trái tim khác
Ở bên phải ngực tôi
Đập thình thịch
Cho một bí mật
Một tình yêu thiêng liêng
Trong im lặng

 

Heart in the right
One day
I feel another heart
In the right side of my chest
Beat wildly
For a secret
A sacred love
In silence.

 

Cuore a destra
Un giorno
Sento un altro cuore
Nella parte destra del mio petto
Battere selvaggiamente
Per un segreto
Un amore sacro
In silenzio.

 

22

Tất cả
Em yêu, ai đã đánh cắp nụ cười em?
Anh biết, sự im lặng trong em
là những giọt nước mắt trong lòng
Đến với anh, cưng ơi
Anh sẽ lấp đầy tâm hồn em
Bằng chính anh, tất cả.

 

The Whole
Sweetie, who steals your smiles?
I know, the silence in you
Meaning the tears inside
Come to me, baby
I will fill your soul by me
The whole

 

L’intero
Tesoro, chi ruba i tuoi sorrisi?
Lo so, il silenzio in te
È un pianto interiore
Vieni qui piccolo
Riempirò di me la tua anima
Tutta.

 

23

Ước mơ của lá
Tôi đơn thân cả đời
ước mơ bay cùng gió
nhưng đừng bao giờ rời cây
nối với gốc bằng nhựa
tưới cây văn của mình
Mật ong tình yêu
Hạnh phúc cuộc sống
Tôi tìm thấy tất cả
Dưới lá
Ngay cả khi chúng rơi…

 

Wish of the leaf
I have been single all my life
wish of flying by the wind
but never leave the tree
connecting the root by the blood
to water my literary tree
Honey of Love
Happiness of Life
I find them all
Under the leaves
Even when they fall…

 

Desiderio della foglia
Sono stata single per tutta la vita
Desiderio di volare nel vento
ma mai lasciare l’albero
che lega la radice al sangue
per dare acqua al mio albero letterario
Miele d’amore
Felicità della vita
Li trovo tutti
Sotto le foglie
Anche quando cadono …

 

n số The Unknown Lo Sconosciuto Tác giả Kiều Bích Hậu Kỳ 5 - Ẩn số / The Unknown / Lo Sconosciuto - Tác giả Kiều Bích Hậu - Kỳ 5Nhà văn Kiều Bích Hậu

 

24

Đàn bà, có gì ?
ôi đàn bà, điều gì trong ta
một tình yêu thơ ngây,
hoặc một tình yêu lãng mạn?
một tình yêu vĩnh cửu?
với rất nhiều những từ ngữ ngọt ngào
và cũng rất nhiều những nỗ lực vô lý,
vượt lên chính ta:
một bộ răng giả trông hoàn hảo
một cặp vú thẩm mỹ
là tất cả những gì ta nghĩ sẽ tốt hơn
hoặc không đủ
cho một tình yêu
với một gã đàn ông ngu ngốc
một người tình trong tưởng tượng của ta
không bao giờ có thật
tất cả những nỗ lực của ta
hy vọng vô biên của ta
cuối cùng đã hủy hoại ta

 

What in you, woman?
oh woman, what in you?
an innocent love,
or a romantic?
an eternal?
with lots of sweet words?
and also many ridiculous efforts,
to be beyond yourself:
an artificial set of looking perfect teeth
an artificial breasts
all things you think better
are not enough
for a love
to a stupid man,
a lover in your imagination
but never real
all of your efforts
the unlimited hope
ruin you in the end.

 

Cosa c’è in te, donna?
oh donna, cosa c’è in te?
un amore innocente,
o romantico?
o eterno?
con tante dolci parole?
e anche molti sforzi ridicoli,
per essere più di te stessa:
un insieme artificiale di denti perfetti
un seno artificiale
tutte le cose che pensi siano migliori
non sono abbastanza
per un amore
per un uomo stupido,
un amante immaginario
ma mai reale
tutti i tuoi sforzi
la speranza senza limiti
alla fine ti distruggono.

 

25

Em – tàn tro*
Lang thang trong Nỗi nhớ
Dìm mình thấm Niềm đau
Hồng Hà thương Danube
Sóng lặng ẩn chìm sâu thẳm

Cô đơn đè nỗi nhớ
Đêm trắng thức mong chờ
Viết vần thơ khát cháy
Em chỉ còn tàn tro.


*Bài này do tác giả Kiều Bích Hậu chuyển ngữ sang tiếng Việt

 

Me – the ash
Wandering in the Memory
Merging in the Misery
Red river misses Danube
Hidden the stilly deep down waves

Loneliness tightens the missing
All night stays up waiting
The burning verses written out
Leaving me – the ash down.

 

Io – la cenere
Mentre vago nel Ricordo
Mentre si unisce il Dolore
Il fiume Rosso perde il Danubio
Le onde calme nascoste in profondità
La solitudine avvicina chi si è perso
Resta sveglia tutta la notte aspettando
I versi d’amore trascritti
Lasciandomi – cenere.

 

26

Vĩnh cửu
Khoảnh khắc chúng tôi sẻ chia tại đây
Niềm hạnh phúc chúng tôi cảm nhận bây giờ
cho chúng tôi năng lượng
đong đầy cuộc sống dài lâu
Người đàn ông điển trai
Nhảy múa tiễn tôi trên vỉa hè
Trước khi tôi rời Hungary
hoàn thành lịch sử của chúng tôi.

 

Eternity
The moment we share right here
The happiness we feel right now
giving us energy
to fill this long life
The beautiful man
dances for me on the pavement
before I leave Hungary
fulfils our history.

 

Eternità
L’attimo in cui stiamo insieme proprio qui
La felicità che in questo istante sentiamo
che ci dà energia
per dare senso a questa lunga vita
L’uomo affascinante
danza per me sul marciapiede
prima che io lasci l’Ungheria
completa la nostra storia.

 

27

Viết viết viết
Điện thoại cuộc gọi nhỡ
Trong vườn hoa bừng nở
Mấy nhánh lan rụng rơi
Ai gọi cửa ơi hời
Bên ngoài chim đang hót
Và con mèo nằm sưởi nắng
Tôi không quan tâm
Tôi không quan tâm
Tôi không muốn gặp con người
Tôi không muốn nhìn thấy nhân loại
Không muốn cười
Tạm thời
Chỉ mình tôi
Ở một góc
Làm bạn với cô đơn
Trong bóng tối tâm linh
Viết viết viết
Viết nhọc nhằn
Viết mải miết
Viết điên cuồng
Tôi là ai?
Viết viết viết
Tôi tự hỏi, không đắn đo suy nghĩ
Chỉ viết viết viết
Cho đến dấu chấm cuối cùng.

 

Write write write
Missed calls on mobile phone
Flowers are blooming in the garden
Falling down some orchids
Someone ringing the gate bell
Some birds singing outside
And the cat grabs sunlight
I don’t care
I don’t care
Do not want to meet man
Do not want to see mankind
Do not want to smile
Perfunctorily
Only I
Stay in a corner
Making friends with loneliness
In the spiritual darkness
Write write write
Hardly write
Long time write
Crazily write
What am I?
Write write write
To ask myself, not for thoughts
Only write write write
Until the last dot.

 

Scrivere scrivere scrivere
Chiamate perse sul cellulare
I fiori stanno sbocciando in giardino
Alcune orchidee sfioriscono
Qualcuno sta suonando il campanello del cancello
Fuori alcuni uccelli stanno cantando
E il gatto prende la luce del sole
Non m’importa
Non m’importa
Non voglio incontrare l’uomo
Non voglio vedere l’umanità
Non voglio sorridere
Senza volerlo
Solo io
Rimango in un angolo
In compagnia della solitudine
Nel buio dello spirito
Scrivi scrivi scrivi
Non scrivi quasi più
Scrivi a lungo
Scrivi disperatamente
Cosa sono?

Kiều Bích Hậu

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây